top of page

09-9582679

לוגו אגודת המיםכפר שמריהו
ילדות שותות מים מכוסות

הטבה לאוכלוסיה זכאית

האוכלוסיות הבאות, בהתאם לכללי רשות המים, זכאיות להגדלה של הכמות המוכרת לנפש לחודש ב-3.5 קוב נוספים (הכמות המוכרת הנה כמות מים הנמכרת במדרגת המחיר הראשונה) מכיוון שחשבונות המים הם דו-חודשים ההטבה לחודשים הנה 7 מ"ק.

הטבה זו אינה חלה על אגרת הביוב שבהתאם לכללי רשות המים גובהה אחיד. הזכאות הנה לאוכלוסיה הנמנית על אחד או יותר מאלו (בכל מקרה הזכאות לנפש לא תהיה יותר מאשר 3.5 קוב לחודש גם אם אותו אדם נמנה על יותר מקבוצה אחת):

 • זכאי לגמלה לפי ההסכם בדבר גמלת ניידות שנערך לפי סעיף 9 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה-1995 (להלן – חוק הביטוח הלאומי);

 • זכאי לגמלת נכות כללית לפי פרק ט' לחוק הביטוח הלאומי, שנקבעה לו נכות רפואית בשיעור 70% לפחות;

 • זכאי לגמלת סיעוד לפי סעיף 224(א)(1א) או (2) לחוק הביטוח הלאומי;

 • זכאי לקצבת זקנה לפי סעיף 251 לחוק הביטוח הלאומי;

 • זכאי לקצבה מיוחדת לפי תקנות 3(ב) או (ג) לתקנות הביטוח הלאומי (ביטוח נכות) (מתן שירותים מיוחדים), התשל"ט-1978;

 • זכאי לגמלה לפי תקנות הביטוח הלאומי (ילד נכה), התש"ע-2010;

 • זכאי לגמלה לפי סעיף 2(א)(4) לחוק הבטחת הכנסה, התשמ"א-1980;

 • זכאי לתגמול מוגדל לפי הכנסה לפי סעיף 4א לחוק נכי רדיפות הנאצים, התשי"ז-1957 או לתגמול לפי הכנסה לפי סעיף 4ג1 לחוק האמור;

 • זכאי לתגמול מוגדל לפי הכנסה לפי סעיף 4ג לחוק נכי המלחמה בנאצים, התשי"ד-1954 או לתגמול לפי הכנסה לפי סעיף 4ד לחוק האמור;

 • זכאי לתגמול לפי חוק הנכים (תגמולים ושיקום), התשי"ט-1959 [נוסח משולב], שנקבעה לו נכות בשיעור של 50% לפחות לפי החוק האמור או צרכן הזכאי לתגמול לפי חוק זה שדרגת נכותו נמוכה מ-50% אך הוא מקבל תגמול קיום קבוע לפי הוראות משרד הביטחון;

 • זכאי לתגמול לפי חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה, התש"ל-1970, שנקבעה לו נכות בשיעור של 50% לפחות לפי החוק האמור או צרכן הזכאי לתגמול לפי חוק זה שדרגת נכותו נמוכה מ-50% אך הוא מקבל תגמול קיום קבוע לפי הוראות משרד הביטחון;

 • מי שהמנהל הכללי של משרד הבריאות, החליט, לאחר שיידע את הממונה על התקציבים במשרד האוצר, כי בשל סיבות רפואיות או בשל התקיימותן של נסיבות מיוחדות, הוא צורך כמות מים חריגה; החלטות למתן ההטבה או סירוב לתתה יפורסמו באתר משרד הבריאות ובאתר רשות המים, אך בלא פרטים שיאפשרו את זיהוי מבקש ההטבה;

 • צרכן שהיה זכאי להטבה זו לפי כל דין ערב תחילתן של התקנות וממשיכים להתקיים בו התנאים שבשלהם היה זכאי להטבה.

כל "זכאי" מקבל עד 7 מ"ק נוספים לחודשיים (60 יום) בתעריף הבסיס (תעריף א' למגורים).  

רשימת הזכאים הנה רשימה סגורה המועברת לרשות המים על ידי המוסד לביטוח לאומי, משרד הבטחון והרשות לזכויות ניצולי השואה, ככל ואדם נמנה על אחת הקבוצות המנויות לעיל ולא קיבל את ההטבה עליו לפנות למשרדי האגודה לטיפול בנושא.

הן לרשות המים והן לאגודת המים  אין יכולת לשנות, להוסיף או לגרוע מרשימה זו. אגודת המים תעניק  את ההטבה ל"צרכן הזכאי" החל ממועד תחילת הזכאות כמופיע במאגר הזכאים ברשות המים.

מגדל מים
מגדל מים
bottom of page