top of page

09-9582679

לוגו אגודת המיםכפר שמריהו
מגדל מים
מים

כמות מים מוכרת

לצרכנים ביתיים לצריכה למגורים קיימת זכאות לכמות מים בסיסית לחודש (כמות "מוכרת") בתעריף בסיסי. הזכאות הינה לכל צרכני המים והביוב בישראל והיא ניתנת מתוקף כללי המים (קביעת כמות מוכרת), תשע"ו – 2016 , בדף זה ניתנים הסברים כיצד לממש זכאות זו. 

לכל צרכן מים קיימת זכאות של 3.5 מטרים מעוקבים של מים (קוב) לחודש במחיר מופחת ("כמות מוכרת"), מכיוון שחשבון המים התקופתי מופק אחת לחודשיים הזכאות לחודשיים הנה 7 קוב לנפש. 


עד 7 קוב לנפש לתקופת חיוב התשלום הינו לפי תעריף ל"כמות מוכרת" ומעליה התעריפים הם לפי צריכה רגילה. לכל כתובת מגורים בכפר שמריהו קיימת זכאות של שתי נפשות לפחות (14 קוב לחודשיים) גם אם מתגוררים באותה הכתובת פחות משתי נפשות. 


בהתאם לכללי רשות המים אחת לשלוש שנים ולא יאוחר מחודש מאי של אותה שנה, האגודה חייבת לפי חוק תשלח מכתב לכתובת הרשומה הודעה לעניין חובתו של הצרכן לדווח על מספר הנפשות בכתובת ולהצהיר על נכונות הדיווח. העברת הטופס המצורף עם האסמכתאות הנדרשות (צילומים של ספחי תעודת זהות או תמצית רישום של מרשם האוכלוסין לעניין הכתובת הרלוונטית) עד 60 ימים, מיום קבלת מכתב זה.


ללא קבלת דיווח עדכני כללי רשות המים מחייבים את אגודת המים לבטל את הכמות המוכרת ולקבוע את כמות הנפשות בכל כתובת על שתי נפשות בלבד. 


תשומת לב שצרכנים שבכתובתם מתגוררים עד שתי נפשות, אין צורך במילוי של הטפסים מהטעם שהכמות המינימלית הנה 2 נפשות לכתובת אחת. 


1.    מצורף טופס דיווח שניתן להעבירו אלינו לא יאוחר מ-60 ימים למן קבלת המכתב, ניתן להעבירו:

  • במסירה במשרדי האגודה – רחוב החורש 36, בימים א-ה בין השעות 8:30-15:00

  • בדואר – תא דואר 9177 , כפר שמריהו 

  • בדואר אלקטרוני כקובץ סרוק - agudatmaim@barak.net.il 

  • בפקס שמספרו: 09-9556079

2.    אנא תשומת לב שאם מתגוררים בנכס בגירים מעל גיל 18 יש לצרף גם את ספח תעודת הזהות שלהם.

צרכן ביתי שאינו אזרח ישראלי הרוצה לממש את ההטבה יעביר צילום דרכון ואישור שהייה כדין בישראל ואחד מאלה:

  • תצהיר מאת התושב המאמת את מקום המגורים

  • ספח תעודת זהות של בעל ההיתר להעסקתו של התושב הזר המעיד כי בעל ההיתר מתגורר ביחידת הדיור

מגדל מים

תשומת לב כי זכאות לתעריף כמות מוכרת הינו אך ורק לצריכת מים ביתית למגורים, ואינה חלה על מוסדות ועסקים.

bottom of page