top of page

09-9582679

לוגו אגודת המיםכפר שמריהו
כוס מים

תעריפי המים והביוב

תעריפי המים והביוב נקבעים על ידי הרשות הממשלתית למים ולביוב, אין לאגודת או למועצה המקומית כפר שמריהו יכולת להשפיע על גובה תעריף המים או אגרת הביוב.

 

תעריפי המים מחוייבים לפי כללי רשות המים לספקי מים שאינם חייבים בהקמת תאגיד מים וביוב (בהתאם להוראות חוק תאגידי מים וביוב מותר לאגודות מים שהיו פעילות לפני שנת 2001 להמשיך לספק מים בתחום רשויות מקומיות שנדרשות להקים תאגיד מים וביוב).

 

להלן התעריפים שתוקפם מהראשון בינואר 2024 ועד לראשון ביולי 2024.

מגדל מים
מגדל מים

בכל מקרה של סתירה בין האמור ובין קביעת רשות המים יקבעו כללי רשות המים. הרחבה בנושא התעריפים והחיובים השונים נמצאת באתר רשות המים והביוב הממשלתית.

התעריפים 

לכמות המוכרת

(3.5 קוב לנפש לחודש ובכל מקרה לא פחות 7 קוב ליחידת דיור גם אם מתגוררים בו פחות משתי נפשות)

4.24 ₪ לקו"ב כולל מע"מ 

לכמות הרגילה
שהנה מעל 3.5 קוב לנפש לחודש

10.885 ₪ לקו"ב כולל מע"מ 

אגרת ביוב 

4.381 ₪ לקו"ב כולל מע"מ 

bottom of page