top of page

09-9582679

לוגו אגודת המיםכפר שמריהו
כוס מים

הסבר על חשבון המים והביוב

מגדל מים
מגדל מים
 • תקופת חשבון - כל תקופה מונה כ- 60 ימי צריכה. קיימות 6 תקופות חיוב בשנה.
   

 • כתובת הנכס - הנכס שעליו מבוסס השובר לתשלום.
   

 • מס' זיהוי מים - מספר מזהה פנימי עליו נרשמת היסטורית הצריכות במערכת החיוב.
   

 • מס' נכס - מציין את מספרו של הנכס, כפי שמופיע ברישומי התאגיד.
   

 • סוג שימוש - התעריף למ"ק נקבע בהתאם לסוג הצריכה בנכס, כגון: מגורים, עסקים, בנייה וכד'.
   

 • מס' נפשות - מספר הנפשות המתגוררות בנכס. חישוב חשבון המים מתבסס, בין היתר, על מס' הנפשות בנכס.
   

 • מס' זכאים להטבה מיוחדת - מספר הזכאים לקבלת "הטבה לאוכלוסיות מיוחדות" בנכס.
   

 • סיבת הערכה - מציין מה הסיבה להערכת צריכה במצבים בהם אין גישה למד המים ו/או מד המים תקול.
   

 • סה"כ צריכה פרטית - צריכת המים הנמדדת במד המים הפרטי (המשוייך לנכס).
   

 • הפרשי מדידה - חישוב המתקבל מהפחתת סך כמות המים הנמדדת במדים הפרטיים, מכמות הצריכה אשר נמדדה במד הראשי. הפרש זה מחולק במספר יחידות הדיור המשויכות למד הראשי ומתווסף לצריכה הפרטית.
   

 • סה"כ ימי צריכה - פרק הזמן בין קריאה קודמת לקריאה נוכחית, נע בין 56 ל-66 ימים.
   

 • התפלגות צריכת מים פרטית/משותפת במ"ק - גרף המתאר את צריכות המים בנכס במהלך השנה החולפת.
   

 • מספר מסלקה/ספח - מספר המזהה את השובר הרלוונטי לתשלום במערכת.

תעריף 1 מתייחס לתעריף המים

הקבוע בחוק

?

תעריף 1 ביוב מתייחס לתעריף הביוב הקבוע בחוק

?
?

מע"מ: סה"כ מע"מ על חיוב שוטף ויתרת פיגורים

חשבון תקופתי

תעריף 1 מתייחס לתעריף המים

הקבוע בחוק

?

תעריף 1 ביוב מתייחס לתעריף הביוב הקבוע בחוק

?
?

מע"מ: סה"כ מע"מ על חיוב שוטף ויתרת פיגורים

bottom of page