top of page

09-9582679

לוגו אגודת המיםכפר שמריהו

אגודת מים שיתופית בכפר שמריהו בע"מ (אגודת המים) הוקמה ונרשמה כאגודת מים שיתופית בשנת 1940. אגודת המים עוסקת בהפקה ואספקת מים בתחומה של המועצה המקומית כפר שמריהו וטיפול בנושא מערכת איסוף השפכים והביוב הציבורי עבור המועצה המקומית כפר שמריהו.

אגודת המים מפיקה מים באמצעות שלוש בארות השייכות לאגודה, מגדל מים וצנרת אספקת מים. לאגודה גם גיבוי לחירום באמצעות חיבור של מערכת אספקת המים לקווי המים של מערכת אספקת המים הארצית.

נכסים המחוברים למערכת הביוב המרכזית מחוברים למערכת הביוב האזורית של הרצליה והשפכים מטופלים במכון הטיהור של הרצליה.

אגודת המים פועלת בתחום המועצה המקומית כפר שמריהו בהתאם לחוק תאגידי מים וביוב, התשס"א – 2001 שמאפשר לאגודות שיתופיות שהוקמו בטרם חקיקת החוק להמשיך לפעול באותה המתכונת גם בתחומים של רשויות מקומיות שחייבות להקים תאגידי מים וביוב.

לבקשת המועצה המקומית כפר שמריהו לקחה על עצמה האגודה לטפל בכל הקשור לחיבור בתי היישוב למערכת הביוב המרכזית. יודגש כי הטיפול בנושאי הביוב הנו רק לנכסים בתחום המועצה שחוברו לביוב המרכזי.

מגדל מים
מגדל מים
ילדות שותות מים מכוסות

שירותים

bottom of page