top of page

09-9582679

לוגו אגודת המיםכפר שמריהו

בסוף שנת 1936 קדחה חברת "רסקו" את הבאר הראשונה במרכז הכפר ובנתה את מגדל המים הישן ואת רשת אספקת המים. מגדל המים היה בנוי משתי קומות: הקומה התחתונה בעלת נפח גדול סיפקה מים לתושבים שמסביב לגבעה שהתפרנסו מחקלאות והקומה העליונה בעלת נפח קטן יותר ספקה מים לתושבי הגבעה שצרכו פחות מים.
 

המים היו מהולים בחול ומעת לעת היה צורך בריקון וניקוי הבריכות. בראש המגדל הוצבה חנוכייה ששמשה גם לצרכים ביטחוניים. בהדלקתה ידעו התושבים שהגיעה אוניית מעפילים והיו מתגייסים בהתאם. לידו חגגו את החגים עד להקמת בית העם.
 

באוגוסט 1939 הוקמה "אגודת המים השיתופית" שתפקידה היה לנהל משא ומתן עם חברת המים הארצישראלית על כמות ומחיר המים שיש לספק לתושבי הכפר. עם גידול מספר הצרכנים ובעקבות הרחבת השטחים החקלאיים כלפי מזרח ונטיעת הפרדסים הראשונים, היה צורך במים נוספים הוחלט לחפור באר נוספת בשנת 1951 באר ב'.
 

בשנת 1952 התעורר צורך במגדל מים נוסף ובראשו ניצבת חנוכייה.
 

ב-1961 פנה משרד הביטחון לאגודת המים לספק מים למפעל שלו בנוף ים עקב קידוחים שלהם שהומלחו ונקדחה באר ג' שהופעלה ב- 1963.
 

בשנת 1963 נכנסה המועצה המקומית כחברה באגודת המים והייתה שותפה להחלטות בנושאי המים.
 

ב- 1981 עקב המלחת מי התהום שנשאבו מבאר א' הוגשה בקשה לקידוח חליפי. הקידוח היה בעיתי למדי, חול נשאב ללא הפסק אך הבאר הפיקה מים באיכות טובה ונקראה באר ד'. עם המלחת באר ב', הוגשה בקשה לקידוח נוסף בעזרת התעשייה הצבאית והמועצה המקומית בראשות שרגא מילשטיין. היתר לקידוח התקבל ב 1990 והסתיים ב- 1991 - הבאר נקראה באר ה'.
 

בתקופת שיא הופקו מעל 2,000,000 קוב רובם לחקלאות, עם כיום מפיקה האגודה כ- 700,000 קוב לאור הצטמצמות השימוש במים לחקלאות בכפר שמריהו.

 

האגודה ממשיכה לספק מים ואף התחילה בהפעלת מערכת הביוב המרכזית עבור המועצה.

מגדל מים
מגדל מים
ילדות שותות מים מכוסות

היסטוריה

bottom of page