top of page

09-9582679

לוגו אגודת המיםכפר שמריהו
ילדות שותות מים מכוס

אגודת המים כפר שמריהו

כאן בשבילכם

שאלות ותשובות

לכל השאלות והתשובות
 • כיצד נקבעים תעריפי המים והביוב?
  תעריפי המים בתאגידי המים בכל הארץ הינם תעריפים אחידים, שנקבעו על ידי מועצת רשות המים הממשלתית. אין לתאגיד המים והביוב "מי אשקלון"כל סמכות לקביעה או לשינוי תעריפי המים.
 • מהם תעריפי המים ושירותי הביוב למגורים?
  תעריפי המים והביוב למגורים נקבעים לפי שתי מדרגות תעריפים: מדרגה ראשונה - תעריף בסיס לצריכה של "כמות מוכרת" כמות מים הנקבעת בהתאם למספר הנפשות ביחידת הדיור, מוכפלת ב- 7 מ"ק לנפש לתקופה בת 60 ימים. מכיוון שחשבון המים הינו לתקופה של 60 ימים בממוצע, כל נפש תקבל בכל חיוב7 מטרים מעוקבים בתעריף בסיס עבור 60 ימים. יש לדווח לתאגיד על מספר הנפשות המתגוררות ביחידת הדיור על מנת לקבל את הכמות המוכרת. ללא דיווח יחשב התאגיד את יחידת הדיור כיחידת דיור המכילה 2 נפשות בלבד, קרי 14 מ"ק בתעריף בסיס. מדרגה שנייה - כמות נוספת כל כמות המים הנמכרת מעל 7 מ"ק לנפש ל-60 ימים ביחידת דיור.
 • מהם תעריפי המים ושירותי הביוב לצריכה שאינה למגורים?
  התעריפים אחידים לכל כמות המים לרבות: מסחר, מלאכה, משרדים ותעשייה ללא הקצאה. מידע לגבי התעריפים המתעדכנים מעת לעת ניתן לקבל באתר רשות המים www.water.gov.il
 • מדוע בחשבון המים לא מופיעה אגרת הביוב?
  צרכני המים מחויבים בתעריף אחיד הכולל את מרכיב המים ומרכיב הביוב וזאת להבדיל מחיוב נפרד בעבור מים ובעבור ביוב שהיה מקובל ברשויות המקומיות.

עדכון מספר נפשות

לידיעתכם, אגודת המים מעדכנת את מספר הנפשות בכל יחידת דיור בהתאם לנתונים המתקבלים על ידי משרד הפנים. אנו ממליצים לבדוק את מספר הנפשות המעודכן ע"ג שובר החיוב ובמידה וישנו שינוי/עדכון נא פנו אלינו באמצעות טופס עדכון נפשות דיגיטלי או באמצעי ההתקשרות העומדים לרשותכם.

חדשות ועדכונים

מגדל מים
מגדל מים
bottom of page